Just for 30Days podcast

Just for 30Days

Best Just for 30Days episodes

  • Just For 30Days: Episode 01

    10:18 | Jun 8th, 2019

    پادکست تنها برای ۳۰ روز بازخوانی محتوای چنل تلگرام تنها برای ۳۰ روز محمدرضا شعبانعلی  که در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵ به پایان رسید. محمدرضا شعبانعلی در این کانال سعی  کرده است تا در این ۳۰ روز به مفهموم تغییر م...Show More