Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahim
Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahim

Cebuano - Visaya D2#08/10 Video: Pagbuntog sa Kasuko: Pagbaton sa Pailob sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

1:08:48 | Nov 4th, 2014

Video: Bisan supak sa atong nasinati, kasuko mahimong mapugngan. Pagkat-on sa emosyonal ug spiritual nga sitwasyon sa kasuko ug kalulot, pailob ug kaluoy nga masmaayo kay sa pagka arogante nga pagtaga...Show More


Recommendations