Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahim
Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahim

Cebuano - Visaya D2#09/10 Audio: Pagbuntog sa Kasub-anan: Pagdawat sa Paglaom sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

1:31:10 | Nov 4th, 2014

Audio: Paglantaw para sa matabang gikan sa kasub-anan? Susiha ang gamut nga tinubdan sa mga kahiubos ug kasub-anan gikan sa kabahin sa Biblia. Pagbuntog sa kasub-anan, ug ang Ginoo magamit sa Iyang Pa...Show More


Recommendations