Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahim
Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahim

Cebuano - Visaya D2#10/10 Audio: Ingon nga Magbubuntog- Mahimong usa ka Magbubuntog

1:05:59 | Nov 4th, 2014

Audio: May dapit bas a imong problema nga wala nahisgutan? Kini nga sesyon nagahatag pagpakita ug pagsaysay nga masayon sa magbubuntog nga mga prinsepyo aron maka angkon ug kadaugan sa matag bahin sa ...Show More


Recommendations