NachDaily: 5 Minute Perek of Tanach covering the entire Navi. Sefer Yehoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yeshaya, Yirmiya, Ye podcast

NachDaily: 5 Minute Perek of Tanach covering the entire Navi. Sefer Yehoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yeshaya, Yirmiya, Ye

Best NachDaily: 5 Minute Perek of Tanach covering the entire Navi. Sefer Yehoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yeshaya, Yirmiya, Ye episodes